Obchodní podmínky EVRON

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran týkajících se provozování systému EVRON.

Provozovatelem systému EVRON je společnost: 
FT Sun s.r.o. 
Pekárenská 77 
370 04 České Budějovice
IČ: 281 20 434 
DIČ: CZ 281 20 434 
e-mail: info@evron.cz 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18406 (dále jen "provozovatel"). 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti, tedy uživatel systému EVRON (dále jen „uživatel“), 

Společnost FT Sun s.r.o. je výhradním vlastníkem a provozovatelem systému EVRON. Každá spolupracující společnost, která by jejím jménem systém distribuovala či vykonávala další služby (služby SEO, zvyšování návštěvnosti či registrace do internetových katalogů) se musí prokázat písemným povolením či zmocněním provozovatele tyto služby provádět. Jakékoliv nabídky od subjektů bez uvedeného povolení jsou považovány za podvodné jednání a zneužití dobrého jména společnosti FT Sun, s.r.o. 

2. Předmět smluvních podmínek

Na základě objednávky uživatele učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetové adrese www.evron.cz se provozovatel zavazuje poskytnout uživateli službu spočívající v umožnění provozování www stránek bez internetového obchodu nebo www stránek s internetovým obchodem (dále jen služby). Služba je poskytována na dobu smluvní. Veškeré další služby nad rámec standardního rozsahu služby spravované uživatelem uvedeného v popisu funkcí na www.evron.cz v menu Funkce (dále jen standardní rozsah) lze dohodnout na základě samostatného smluvního ujednání mezi provozovatelem a uživatelem, přičemž provozovatel je oprávněn vyžadovat potvrzení požadavku uživatele v písemné či e-mailové formě.

3. Cena služby

Poskytování služeb ze strany provozovatele je úplatné. Ceník služeb je uveden na www.evron.cz v menu Ceník. V případě poskytování další služby nad rámec standardního rozsahu, není-li cena této služby uvedena v ceníku služeb, je nutno cenu této služby předem dohodnout nebo sjednat způsob určení ceny.

Uživatel má možnost vyzkoušet systém EVRON po dobu 10 dní od objednání služby zdarma, dle článku 7. těchto všeobecných obchodních podmínek.

4. Vyhrazený prostor

V základní ceně systému je obsažena základní kapacita prostoru pro zákaznické aplikace uvedená v aktuálním ceníku. Při překročení kapacity má provozovatel právo zablokovat uživateli přístup do administrátorské části. 

5. Práva a povinnosti provozovatele systému

Provozovatel se zavazuje, že za dohodnutých podmínek poskytne uživateli přístupové údaje a základní informace ke zprovoznění služby.

Informace o uživateli jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.Uživatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele za účelem poskytování služeb. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje uživatele třetí straně. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

Provozovatel není zodpovědný za obsah webových stránek a elektronických obchodů jednotlivých uživatelů. V případě zjištění či nahlášení jakéhokoliv porušení autorských, či jiných práv k tomuto obsahu, ze strany třetích osob, si provozovatel vyhrazuje právo poskytování služeb pozastavit až do doby pravomocného rozhodnutí o právech třetích osob.

Provozovatel se zavazuje, že se bude snažit o maximální dostatečnou funkčnost a dostupnost služeb systému EVRON.

Systém EVRON je navržen jako robustní a široce rozšiřitelný systém, přesto provozovatel systému nezaručuje, že poskytovaná služba splní všechny specifické požadavky uživatele. V případě atypických požadavků uživatele může provozovatel služby vyhotovit další funkcionality za dohodnutou odměnu v rámci vývoje na zakázku. 

Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat či za dočasné přerušení služby v maximální částce odpovídající ceně uživateli poskytovaných služeb za 1 měsíc.

6. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje, že nebude zneužívat nebo nadměrně zatěžovat systém EVRON.

Uživatel se zavazuje, že se při publikování své webové prezentace nebo internetového obchodu zdrží jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s právním řádem České republiky, zejména pak Autorského zákona.

Uživatel se zavazuje, že nebude provozovat nevhodný nebo nepovolený obsah, za který se považuje zejména nabízení zboží nebo služeb, jejichž nabídka může být v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

Uživatel je povinen ve smyslu příslušných ustanovení platného právního řádu České republiky na webové prezentaci nebo v elektronickém obchodu zveřejnit svoji identitu a další údaje, které jsou vyžadovány právním řádem České republiky nebo zvyklostmi v rámci elektronické komerce.

Uživatel se zavazuje, že nebude nabízet systém EVRON třetím osobám. Právo poskytovat služby v rámci systému EVRON mají pouze certifikovaní partneři systému EVRON, jmenovitě vyjmenovaní na webové prezentaci systému EVRON.

Uživatel souhlasí s možností, že provozovatel uvede aplikaci uživatele jako referenční.

Uživatel se zavazuje vytvářet si záložní kopie veškerého obsahu vloženého do systému EVRON.

7. Testovací období

Uživatel má možnost testovat systém EVRON 10 dní od objednání služeb zdarma. Toto období lze po dohodě prodloužit. V průběhu této doby bude kontaktován týmem provozovatele systému EVRON za účelem pomoci s testováním služeb. Uživatel má také v průběhu této doby možnost vyzkoušet si moduly systému, které jsou běžně zpoplatněny. Testovací období bude ukončeno po 10 dnech přechodem na placenou službu nebo vypnutím webové prezentace nebo elektronického obchodu. V případě, že uživatel nebude mít zájem o přechod na placenou službu nebo nezaplatí řádně a včas proforma fakturu dle čl. 10. těchto podmínek, je povinen veškerá svá data ze systému EVRON odstranit, v případě vypnutí webové prezentace nebo elektronického obchodu po uplynutí testovacího období nemá uživatel nárok na vydání jím uložených dat ani nárok na případnou náhradu škody.

8. Změna registračních údajů

V případě zákaznického požadavku změnu registračních údajů zašle e-mailem zákazník přesně specifikovaný požadavek na info@evron.cz. Požadavek bude potvrzen na e-mailovou adresu uvedenou v původní registraci a požadavkem zpětné potvrzení. Teprve po tomto potvrzení budou změny provedeny. Cílem uvedeného postupu je snížit možnost zneužití či poškození zákazníka třetí osobou.

9. Nadstandardní zákaznické úpravy

Systém EVRON je koncipován jako systém splňující všechny základní uživatelské požadavky. Pokud bude mít uživatel požadavek na zvýšení funkčnosti nad nabízený rámec (např. změnu designu, propojení s informačním systémem, reklamní bannery, nové funkce či moduly, apod.), má možnost kontaktovat tým provozovatele systému EVRON na e-mailové adrese info@evron.cz. Zpravidla do 5 pracovních dnů bude uživatel informován o možnosti splnění požadavku, ceně a harmonogramu řešení.

10. Platební podmínky

Uvedené ceny v ceníku jsou konečné. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceny s dostatečným předstihem před fakturací změněné ceny. V případě zvýšení položkové ceny obdrží uživatel informaci minimálně před fakturací zvýšené ceny. Informace o zvýšené položkové ceně bude též uvedena na webové prezentaci systému EVRON. Cena služeb je vždy započítána za každý započatý měsíc. Za uhrazení faktur se považuje připsání peněz na bankovní účet provozovatele. Finanční dokumenty (proforma faktura, faktura apod.) provozovatel zasílá uživatelům výhradně elektronickou poštou na adresu (e-mail), kterou uživatel zadal při registraci do systému EVRON.

Platba probíhá následujícím způsobem:

Po provedení registrace (přes tlačítko Start) bude uživateli okamžitě zpřístupněn uživatelem objednaný systém na 10 dní zdarma bez jakýchkoliv poplatků, viz. testovací období. 

Uživatel v průběhu testovacího období obdrží od provozovatele proforma fakturu.

Po uhrazení této faktury do data splatnosti, když splatnost se sjednává v délce 14 dní zašle provozovatel uživateli řádnou fakturu (daňový doklad).

V případě nezaplacení proforma faktury do data splatnosti, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Uživatel platí cenu služeb za 3 nebo 12 kalendářních měsíců dopředu dle jím předem určeného výběru platby.

Před koncem uživatelem zvoleného období obdrží uživatel proforma fakturu a po jejím uhrazení řádnou fakturu (daňový doklad).

Veškeré úhrady za poskytování dalších služeb nad rámec standardního rozsahu jsou uživatelem hrazeny na základě proforma faktury, po jejím uhrazení je uživateli zaslána řádná faktura (daňový doklad).

Odblokování bude provedeno až po uhrazení původní zálohové faktury.

11. Ukončení smluvních podmínek

Provozovatel je oprávněn poskytování služeb ukončit a odstoupit od smlouvy v případě, že:

Webová prezentace nebo elektronický obchod uživatele porušují zákony státu, ve kterém je služba provozována, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.

Na webové prezentaci nebo elektronickém obchodu uživatele je nabízen nelegálně získaný software nebo jiné produkty, jejichž distribuce odporuje zákonu za účelem jejich prodeje nebo poskytování třetím osobám.

Obsah stránek uživatele poškozuje dobré jméno provozovatele.

Stránky uživatele jsou zaměřené na rozšiřování nevyžádaných e-mailů (spam).

Stránky uživatele extrémně přetěžují databázové systémy.

Stránky uživatele obsahují nadměrné množství filmových a hudebních souborů (mp3, mpeg, avi atd.).

Uživatel porušuje tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Uživatel je po splatnosti s úhradou za poskytnuté služby

Provozovatel je oprávněn v případě ukončení poskytování služeb archivovat uživatelem do systému EVRON vložený obsah za účelem prokázání důvodu ukončení poskytování služeb.

Uživatel i provozovatel jsou oprávněni vypovědět smlouvu s tříměsíční výpovědní dobou i bez udání důvodu.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

V případě ukončení smlouvy, ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele nebo v případě vypnutí webové prezentace nebo elektronického obchodu bude provozovatel archivovat uživatelem do systému EVRON vložený obsah po dobu 30 dní, nepožádá-li v této lhůtě uživatel o vydání tohoto obsahu, je provozovatel oprávněn tento obsah smazat.

12. Náhrada škody a nároky třetích stran

Uživatel systému EVRON se zavazuje v případě jakéhokoliv porušení závazků či neoprávněného zásahu do autorského práva či jiného práva třetí osoby (zkopírování či zneužití grafických návrhů a prvků, zdrojových kódů, apod.) vypořádat sám nároky této třetí osoby. Právo na náhradu škody způsobené provozovateli přitom není dotčeno.

13. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. V případě, že uživatel nesouhlasí se změnami obchodních podmínek, má právo vypovědět uzavřenou smlouvu do 14 dnů od oznámení změny s výpovědní dobou v délce 14 dnů, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi. Změna obchodních podmínek bude provozovatelem uživateli oznámena prostřednictvím emailové zprávy. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29. ledna 2020

Ochrana osobních údajů

1.1. Objednáním služeb Poskytovatele potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré zaevidované informace o dané fyzické osobě.

1.4 Při objednávce služeb jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení, marketingové akce, běžná provozní a obchodní komunikace a. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel při plnění svých smluvních závazků používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb a poskytovatele webhostingu. Spolupráce se subdodavateli probíhá dle platné státní legislativy.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.8 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.9 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

 2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění příslušného smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 - 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu: běžné osobní údaje, zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování systému EVRON v rámci příslušného smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. 

2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.8 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu aplikace EVRON. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů.

2.9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů zabezpečí zejména následujícím způsobem:

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování systému EVRON.

Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.

Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti.

Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

2.9 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

2.10 Uživatel má od okamžiku zpracování osobních údajů požádat o výmaz a to jednoduchým zaslání žátosti o výmaz na e-mail info@ftsun.cz 

Závěrečná ustanovení

3.1 Uživatel souhlasí  a v celém rozsahu akceptuje tyto podmínky při využití příslušného smluvního vztahu s Poskytovatelem.

3.2 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

3.3. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: info@evron.cz

3.4. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 29. ledna 2020